Bang Tango, The Ritz, Warren, MI, 01/24/2007

Return to Rock Shots
Updated Tuesday, July 10, 2018